Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

МИГ Завет – Кубрат проведе две обучения за бенефициенти от стратегията за ВОМР

ЗТ 13МИГ Завет – Кубрат проведе две обучения за бенефициенти – едното на 13 септември в заседателната зала на община Завет, а другото на 14 септември в заседателната зала на община Кубрат. В двете обучения, които протекоха по един и същ дневен ред, общо взеха участие 21 лица от местната общност.

 Те бяха открити от изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат г-жа Галя Драганова. Тя поздрави участниците за проявената заинтересованост, след което се обърна към присъстващите с пожелание да бъдат активни и да се възползват от възможностите, които предоставя МИГ Завет – Кубрат на потенциалните бенефициенти за развитие на техния бизнес и за територията като цяло. Тя запозна присъстващите с предстоящата възможност - кандидати с проектни предложения по инвестиционни мерки на ПРСР 2014 – 2020 г. да могат да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор (депозирано Тринадесето изменение на ПРСР 2014-2020 г.).

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. По-ефективно използване на факторите за производство;
  2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
  6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Виж пълния текст на обявата...

|

МИГ Завет – Кубрат проведе две информационни срещи

МИГ Завет – Кубрат проведе на 26 май две информационни срещи – едната в заседателната зала на община Завет от 10 ч., а другата в заседателната зала на община Кубрат от 14 ч. В двете информационни, които протекоха по един и същ дневен ред, общо взеха участие 25 лица от местната общност.

Те бяха открити от изпълнителния директор на МИГ Завет – Кубрат Галя Драганова. Тя поздрави участниците за проявената заинтересованост, след което се обърна към присъстващите с пожелание да бъдат активни и да се възползват от възможностите, които предоставя МИГ Завет – Кубрат на потенциалните бенефициенти за развитие на техния бизнес и за територията като цяло.

Изпълнителният директор на МИГ Завет – Кубрат отчете изпълнението на СВОМР към момента по мерки, включени в стратегията на МИГ Завет - Кубрат. Бе предоставена детайлна информация за сключените договори, изпълнени проекти и проекти в процес на изпълнение. В обобщение на изнесената статистика беше съобщено, че към момента изпълнението на стратегията е балансирано и е усвоен около 30% от разполагаемия ресурс.

По същинската част на събитието бе изнесена презентация от проф. Красимир Ениманев относно кандидатстването и изпълнението на проекти по процедура № BG06RDNP001 – 19.567 за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”. Бяха разгледани основни моменти като: допустимост на кандидатите, допустими дейности и разходи, интензитет на помощта, финансов ресурс по процедурата, начин на кандидатстване, срокове и други детайли, свързани с конкретната мярка от стратегията.

Гюлджан Касим, експерт по прилагане на СВОМР представи индикативния график за прием на проектни предложения по мерки, включени в СВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2022 г.

Последва дискусия, бяха зададени въпроси, на които се отговори изчерпателно.

Срещите бяха закрити от изпълнителния директор Галя Драганова, която съобщи, че на МИГ Завет – Кубрат предстои кандидатстване за подготвителни дейности по процедура с номер в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Те са проведени като част от планираната дейност за 2022 г. на МИГ Завет – Кубрат, във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. на територията на МИГ Завет – Кубрат.

|

СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“

ПОКАНА

 

Уважаеми жители и гости на община Завет и община Кубрат,

Уважаеми земеделски производители и представители на бизнеса,

Уважаеми партньори от местната власт, образованието, културата и нестопанския сектор

от територията на МИГ Завет-Кубрат,

 

 

КАНИМ ВИ НА ПРАЗНИК

 

„Територията на МИГ Завет – Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности“,

който ще се проведе 29 – 30 юли 2022 г. 

гр. Завет

 

В рамките на празника ще бъде проведен Тематичен форум (29 юли, от 9.30 ч – зала на община Завет) и Общностен празник (30 юли, от 9.30 – открито пространство пред НЧ „Саморазвитие 1902“ и градски парк.

За пръв път МИГ Завет-Кубрат ще организира представяне на местни производители от територията на МИГ Завет-Кубрат и дегустация на продукти от местни производители.

Ще има творчески изяви на музикални и танцови формации, както и  забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, изненади и специални ефекти за най-малките.

Целта на МИГ Завет-Кубрат е: по иновативен начин представителите на местната общност от територията на общините Завет и Кубрат да научат за възможностите, които предоставя местната инициативна група за  европейско финансиране и подпомагане на инициативи на земеделци, фирми и неправителствени организации.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Завет и Кубрат е с общ бюджет 3732700 лв. и се изпълнява от СНЦ „МИГ Завет-Кубрат” по Споразумение № РД50-139/ 21.10.2016 г. с Управляващия орган на ПРСР за изпълнение на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. В рамките на Стратегията се финансират проекти на община Завет и община Кубрат, на местните земеделски производители, бизнеса и нестопанския сектор. Изпълнението на Стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

|

МИГ Завет – Кубрат ще финансира бенефициент с проект за закупуване на пчеларско оборудване

На 11 април 2022 г. председателя на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат Халиме Добруджан сключи поредния договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие с бенефициент от гр. Кубрат.
278226778 5113830848637563 67906218525176913 n 1Проектът с наименование „Закупуване на специализирано пчеларско оборудване“ е на земеделския стопанин Искрен Мутафов и е одобрен по процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет – Кубрат подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Стойността му възлиза на 191 848,90 лв., от които размера на безвъзмездната финансова помощ (субсидия от МИГ Завет – Кубрат) е 95 924,45 лв., а собственото участие на бенефициента е в размер на 95 924,45 лв.
Целта на проекта е постигане на по-висока конкурентоспособност на земеделското стопанство, подобряване и оптимизиране приходите от земеделска дейност, повишаване качеството на продукцията и намаляване производствените разходи. Бенефициентът има сключен договор с контролиращ и сертифициращ орган за осъществяване на контрол за биологично производство.
В проектните дейности са предвидени за закупуване нови активи в стопанството, включващи разпечатваща машина, шнек, центрофуга, сито, помпа, матуратор 300 литра, матуратор 500 литра, декристализатор, пълначна машина, етикираща машина, кутии за пренос на рамки ФР, кутии за пренос на рамки ЛР, кутия/сандъче за пренос на рамки ДБ, квадратна стойка за оцеждане на тенекии, веялка за цветен прашец, сушилна за цветен прашец, хладилник, восъкотопилка, пароструйка, стакер, стелажи, помпа за пчелно млечице, кутия за пренос на маточници, инкубатор за съхранение и люпене на маточници, апарат за инструментално осеменяване.
Изпълнението на проекта ще помогне за модернизиране на стопанството на земеделския стопанин с нова техника и инвентар, което ще допринесе за изпълнение на Специфична цел 1.1 „Насърчаване производството и преработката на висококачествени селскостопански и горски продукти по традиционна или екологична технология” и на Приоритет 1 „Развитие и укрепване на конкурентноспособни традиционни и нови икономически дейности, производства и услуги” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат.
Крайният срок за изпълнението на проекта е 11.04.2025 г.
В резултат от подписването на този договор към Стратегията за ВОМР, МИГ Завет – Кубрат отчита към настоящия момент 21 броя активни договори с бенефициенти от местната общност.