Екип на МИГ

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Служители на МИГ Завет - Кубрат

 

Галя Драганова

Изпълнителен директор  

           Организира цялостната дейност на Екипа и офиса на Сдружението в съответствие с устава, правилника и всички приложими нормативни актове. Привежда в изпълнение решенията на УС и председателя на УС. Има правомощия и отговорности съгласно устава и решенията на Общото събрание и УС, описани в съдебното решение. Основните му отговорности са свързани с управление на човешките, финансови и материални ресурси на Сдружението. Основните задължения на изпълнителния директор са свързани с последователно изпълнение на дейностите по прилагането на Стратегията за ВОМР и организиране на процедурите за прием, оценка и мониторинг на проектните предложения. Носи отговорност за постигане на целите и индикаторите за изпълнение и резултат. Организира дейностите за информация и публичност, работи за създаване на партньорства и сътрудничества в общността и извън нея. Заедно с Екипа изготвя периодични и годишни доклади.

 

 

 

Galya DraganovaГюлджан Касим

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР

        Основните функции и отговорности на Експерта са свързани с прилагането наодобрена за финансиране Стратегия за ВОМР. В периода на прилагане неговите задължения са: да консултира потенциални бенефициенти като оформя писмени информационни карти за всяка консултация, да участва в подготовката на процедури за прием на проектни предложения, да организира входирането и оценката за административно съответствие на проектните предложения, да подготвя проектите за оценка от външни експерти; да подпомага работата на Комисията и да подготвя одобрените проекти по отделните приеми за входиране в ДФЗ. Друга част от задълженията са свързани с мониторинг и консултиране на бенефициентите при изпълнението и отчитането на проекти, както и с извършване на мониторингови посещения на мястото на изпълнение, фотозаснемане и изготвяне на протоколи и доклади от посещенията; обобщаване на информацията в периодични и годишни мониторингови доклади. Участва в цялостната дейност на организацията, вкл. в работата и с целевите групи, в т.ч. уязвими и малцинствени групи от територията на прилагане на СВОМР.

 

 

IMG 6945Селвихан Яваш

Административен сътрудник

      Организира документооборота, свързан с дейността на Сдружението, с проектните предложения и сключените договори при прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 година. Завежда пълен архив на документацията. Поддържа и актуализира базата данни с контактна информация на партньори, експерти, институции и органи, с които Сдружението работи и при необходимост провежда или организира комуникация и кореспонденция с тях. Отговаря за техническото изготвяне и оформяне на информационни материали по прилагане на Стратегията за ВОМР и дейностите с местната общност.