Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 434 по Протокол № 152 от 10.05.2024 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на краен срок за кандидатстване на трети прием, обявен на 06.12.2023 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по ТРЕТИ ПРИЕМ на процедура BG06RDNP001-19.655 се променя от 17.05.2024 г., 17:30 ч. на 06.06.2024 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 425 по Протокол № 148 от 26.02.2024 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

  1. Удължаване на краен срок за кандидатстване на трети прием, обявен на 06.12.2023 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по ТРЕТИ ПРИЕМ на процедура BG06RDNP001-19.655 се променя от 29.02.2024 г., 17:30 ч. на 17.05.2024 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Пълен текст на Обявата

|

През първата десетдневка на 2024 година МИГ Завет – Кубрат сключи 2 договора с бенефициенти от територията на община Кубрат за изпълнението на проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Двамата бенефициенти са ЕТ „Д-Р ТАМЕР ХАЛИЛОВ - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ“ и „МСК ПРОЕКТ“ ЕООД и са от гр. Кубрат.

ВИЖ ОЩЕ.........

|

 

На основание чл.46а, ал. 6, т. 2 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 420 по Протокол № 146 от 30.01.2024 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.685 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

Увеличава бюджета на обявения ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ по Процедура BG06RDNP001-19.685 МИГ Завет – Кубрат: подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат от 123751,89 лева на 141751,89 лева.

 Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

|

МИГ Завет – Кубрат кани всички заинтересовани страни – активни граждани, земеделски стопани, представители на малък и среден бизнес, местна администрация, неправителствени организации и други,

на еднодневна информационна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ“

 

Дата: 18 декември 2023 г. (понеделник)

Място: гр. Кубрат, Ритуална зала на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1891

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!