Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ взе решение за свикването на Общо на събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 12.10.2023 г. (четвъртък) от 16:00 часа, с място на провеждане: Заседателната зала на Община Завет, гр. Завет. Още...

|

МИГ Завет - Кубрат уведомява всички заинтересовани лица по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.567  МИГ Завет - Кубрат, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", че приключи оценката на проектните предложения, подадени в рамките на втори прием на процедурата в периода 03.07.2023 – 04.08.2023 г.

Резултатите от дейността на Комисията за подбор на проектни предложения по процедурата са публикувани в публичния модул на ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult) и в секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.567 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - втори прием в периода 03.07.2023 г. – 04.08.2023 г.

|

На основание чл.46а, ал. 6, т. 2 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 403 по Протокол № 141 от 25.08.2023 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

   Увеличава бюджета от 804 377,98 лева на 839 258,98 лева по Процедура BG06RDNP001-19.655 МИГ Завет – Кубрат: подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет - Кубрат;

Обявеният Бюджет на процедурата за ВТОРИ ПРИЕМ се променя от 437 165,79 лева на 472 046,79 лева.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

|

На основание чл. 39, т. 3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., МИГ Завет - Кубрат подготвя заявление за промяна на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР.

Промените са свързани с изменение на финансовите параметри (до 10% от одобрения бюджет от ЕЗФРСР).

С предложението и мотивите за промени може да се запознаете в приложения документ.

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за изменение на стратегията за ВОМР моля изпращайте в писмен вид на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word".

Срок за предложения и становища от заинтересовани лица е до: 05.10.2023 г., до 17:00 ч.

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в стратегията за ВОМР, които ще бъдат приети от общото събрание на сдружението.

|

Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Кенан Сюлейманов подписа в два поредни дни договори с бенефициенти от територията на общините Завет и Кубрат за изпълнението на проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружението.

Двамата бенефициенти са Д-р Бедиха Акбуюк - Манав - Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина ЕООД от с. Острово, общ. Завет и „ЕРЕМ 2019“ ЕООД от с. Медовене, общ. Кубрат.

ВИЖ ОЩЕ .....