Новини

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

На 16 март 2023 г. председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан сключи Административен договор с УО на ПРСР, за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат“ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Одобреният бюджет на проекта е в размер на 46 675 лв.

Основна цел на проектното предложение е създаване на разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет-Кубрат, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включваща мерки и подкрепяща дейности, които отговарят на установените нужди на територията на общините Завет и Кубрат.

Процесът на подготовка на стратегия за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат, ще бъде базиран на:

- анализ на социално-икономическите характеристики на територията на МИГ Завет-Кубрат с цел установяване нуждите и потенциала за развитие на двете общини;

- проучване степента на информираност, интерес и нагласи на лица от територията на МИГ Завет-Кубрат и идентифициране на заинтересованите страни за подготовка на стратегия за ВОМР.

Предвижда се да бъдат осъществени: обучения на местни лидери и заинтересовани страни; информационни кампании; работни срещи; идентифициране на намеренията за проекти; обществени обсъждания на целите, приоритетите, мерките, финансовото разпределение, критериите за оценка и приоритизирането на проекти. С участие на местната общност ще бъдат изведени индикаторите за резултат.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца.

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ с няколко срока на кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедура е: повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез:

 1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. Насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;
 3. Опазване на компонентите на околната среда;
 4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;
 5. Насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Виж пълния текст на обявата ....

|

МИГ Завет - Кубрат уведомява всички заинтересовани лица по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.567  МИГ Завет - Кубрат, мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", че във връзка с Уведомително писмо с изх. № 01-6300/ 88 от 24.01.2023 г. на Държавен фонд „Земеделие“, относно  преразглеждане на проведената процедура, Комисията за подбор на проектни предложения (КППП), назначена със Заповед № 04/ 02.06.2022 г. и преназначена със Заповед № 03/ 02.02.2023 г. на председателя на УС на МИГ,  извърши повторна оценка на проектно предложение BG06RDNP001-19.067-0004 „Инвестиции в производствени машини“.

След направеното преразглеждане на процедурата, резултатите от дейността на КППП са публикувани в публичния модул на ИСУН 2020 (https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult) и в секция „Изпълнение на СВОМР“, подсекция „Комисия за подбор на проектни предложения“, Раздел „Процедура № BG06RDNP001 - 19.567 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

|

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Цел на настоящата процедурa e: подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. По-ефективно използване на факторите за производство;
 2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. Въвеждане на иновативни процеси и технологии, целящи опазване на околната среда, както и ориентиране към преработка на биологични продукти;
 6. Кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на територията на МИГ.

Виж пълния текст на обявата...

|

На основание чл.46а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение № 371 по Протокол № 129 от 02.02.2023 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ Завет - Кубрат, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване Процедура № BG06RDNP001-19.655 „МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

 1. Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен на 18.07.2022 г.

      Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.655 от 10.02.2023 г., 17:30 ч. се променя на 15.03.2023 г., 17:30 ч.

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за кандидатстване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени и могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението - http://www.mig-zavet-kubrat.eu и в ИСУН - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Пълен текст на Обявата