За МИГ Завет-Кубрат

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

Информация

ОТНОСНО ПРОЕКТ №19-19-1-01-49/-4.09.2015г. НА СНЦ „МИГ ЗАВЕТ“

Проектът се изпълнява в партньорство със СНЦ „МИГ КУБРАТ“, като в процеса на изпълнението му, двата МИГ-а ще се обединят в една Местна инициативна група, обхващаща територията на двете общини - Завет и Кубрат.

Стойност на проекта: 48 985,75 лв.

Срок за изпълнение на проекта: 6 месеца – 07.12.2015г. – 07.06.2016г.

Основни дейности:

1. Популяризиране процеса на разработка на стратегията

1.1. Подготовка и провеждане на информационни кампании – 2 бр.;

1.2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население.;

1.3. Информационни срещи/семинари – 2 бр.,

1.4. Информационни конференции – 2 бр.,

1.5 Създаване на на електронна страница;

1.6. Поддържане на електронна страница;

1.7. Публикуване на информация по проекта в регионални медии - 6 бр.,

2. Обучение на екипа на МИГ, в това число представители на партньори и местни лидери

2.1. Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите – 2 бр. еднодневни обучения;

2.2. Обучение на местни лидери – 2 бр. еднодневни обучения;

3. Проучване и анализ на територията

3.1. Проучване и анализ – 2 бр.

4. Подготовка на Стратегия за ВОМР

4.1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – 2 бр.

4.2. Извършване на експертна работа за подготовка на стратегията

4.3. Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – 3 бр.

4.4. Провеждане на обществено обсъждане – 2 бр.

5. Администриране на процеса на изпълнение на проекта.

5.1. Възнаграждения и осигуровки на координатор/координатори

5.2. Извършване на разходи за външни услуги – разходи за поддръжка на офиса, ток, вода, интернет, телефон, застраховка на закупени по проекта активи и други.

5.3. Закупуване на ново офис оборудване и офис техника.

5.4. Закупуване на офис консумативи и канцеларски материали.

5.5. Извършване на преводи.

5.7. Извършване на разходи за командировки, пътни и дневни.

5.8. Такса за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни срещи 220
Брой обучени лица 30
Брой на населението, обхванато от информационните събития 14 500 - 50 % от населението
Брой населени места, обхванати от дейностите 24
Изготвена стратегия за ВОМР 1
Регистрирана МИГ 1