Текущи процедури

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.385 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 4.2 - "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"

Шести прием с период 03.07.2023 - 04.08.2023 г.

 1. Обява за прием 4.2
 2. Условия за кандидатстване 4.2
 3. Документи за кандидатстване по 4.2
 4. Документи за информация 4.2
 5. Условия и документи за изпълнение 4.2

 Дата на публикация – 04.07.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.655 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Втори прием с период 03.07.2023 - 08.09.2023 г.

.

 1. Обява за прием 7.2
 2. Условия за кандидатстване 7.2
 3. Документи за кандидатстване 7.2
 4. Документи за информация 7.2
 5. Условия за изпълнение 7.2
 6. Документи за изпълнение 7.2-процедура 19.655.
 7. СЪОБЩЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО 7.2, СЧИТАНО ОТ 25.08.2023 г.
 8. Обява за прием 7.2 с УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ, считано от 25.08.2023 г.
 9. Условия за кандидатстване 7.2 с УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ, считано от 25.08.2023 г.

 Дата на публикация – 04.07.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.567 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Втори прием с период 03.07.2023 - 04.08.2023 г.

 1. Обява за прием 6.4
 2. Условия за кандидатстване 6.4
 3. Документи за кандидатстване 6.4
 4. Условия за изпълнение 6.4
 5. Документи за изпълнение 6.4

 Дата на публикация - 04.07.2023 г.

 

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.685 МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:

ПОДМЯРКА 4.1 - "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА"

Трети прием с период 26.06.2023 - 31.07.2023 г.

 1. Обява за прием 4.1
 2. Условия за кандидатстване 4.1
 3. Документи за кандидатстване 4.1
 4. Условия за изпълнение 4.1
 5. Документи за изпълнение 4.1

 Дата на публикация - 26.06.2023 г.