Комисия за подбор на проектни предложения

ул. Лудогорие 19
7330 Завет, Разград, България

+359 (879) 038 605
mig_zavet.kubrat@abv.bg

|

Процедура № BG06RDNP001 - 19.655 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - втори прием в периода 03.07.2023 г. – 08.09.2023 г.

1. Заповед за избор на КППП.
2. Решения на КППП.
3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.
4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.Процедура № BG06RDNP001 - 19.567 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - втори прием в периода 03.07.2023 г. – 04.08.2023 г.

1. Заповед № 11/ 07.08.2023 г. на председателя на УС на МИГ за назначаване на КППП.
2. Решения на КППП.
3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.
4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.
5. Списък на предложените за финансиране резервни проектни предложения.Процедура № BG06RDNP001 - 19.655 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - първи прием в периода 18.07.2022 г. - 15.03.2023 г.

1. Заповед за избор на КППП.
2. Решения на КППП.
3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.
4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.Процедура № BG06RDNP001 - 19.715 по Мярка 19.2-05 "Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа" - първи прием в периода 16.01.2023 г. - 28.02.2023 г.

1. Заповед за избор на КППП.
2. Решения на КППП.
3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.
4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.Процедура № BG06RDNP001 - 19.685 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" - първи прием в периода 01.11.2022 г. - 30.12.2022 г.

1. Заповед за избор на КППП.
2. Решения на КППП.
3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.
4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.II.№ BG06RDNP001 - 19.685 -S2 с период на прием 06.03.2023 - 12.05.2023 г.

 

 1. Заповед № 09/ 12.05.2023 г. на председателя на УС на МИГ за назначаване на КППП.

 2. Решения на КППП.

 3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.

 

III. № BG06RDNP001 - 19.685 -S3 с период на прием 06.12.2023 – 29.02.2024 г.

 

 1. Заповед № 03/ 01.03.2024 г. на председателя на УС на МИГ за назначаване на КППП.

 2. Решения на КППП.

 3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.

 5. Списък с резервни предложения.

 

Процедура № BG06RDNP001 - 19.567 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - първи прием в периода 28.03.2022 г. - 31.05.2022 г.

1. Заповед № 04/ 02.06.2022 г. на председателя на УС на МИГ за сформиране на КППП.
2. Решения на КППП.
3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.
4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.
5. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.
6. Списък на оттеглените проектни предложения.

Резултати от преразглеждане на Процедура № BG06RDNP001 - 19.567-S1 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

1. Заповед № 03/ 02.02.2023 г. на председателя на УС на МИГ за преразглеждане на процедура BG06RDNP001-19-567-S1.
2. Актуализиран списък на проектните предложения, недопуснати до оценка ТФО.
3. Решения на КППП - след преразглеждане на процедура BG06RDNP001-19-567-S1.
4. Решение на УС на МИГ за одобрение на Оценителен доклад № 2 на КППП от 16.02.2023 г.
5. Актуализиран списък на предложените за финансиране проектни предложения от 16.02.2023 г.
6. Актуализиран списък на предложените за отхвърляне проектни предложения от 16.02.2023 г.
7. Списък на оттеглените проектни предложения.
8. Списък с резервни проектни предложения, от 16.02.2023 г.


Процедура № BG06RDNP001 - 19.385 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"


I. № BG06RDNP001 - 19.385 -S1 с период на прием 15.06.2020 - 31.08.2020 г.

 

 1. Заповед за избор на КППП.

 2. Заповед за допълнение на КППП с наблюдатели.

 3. Решения на КППП.

 4. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.

 5. Списък на оттеглените проектни предложения.

 


II. № BG06RDNP001 - 19.385 -S2 с период на прием 01.08.2022 - 14.10.2022 г.

 

 1. Заповед № 09/ 17.10.2022 г. на председателя на УС на МИГ за сформиране на КППП.

 2. Заповед № 10/ 25.10.2022 г. на председателя на УС на МИГ за изменение на Заповед № 09/ 17.10.2022 г.

 3. Решения на КППП.

 4. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.

 5. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.


III. № BG06RDNP001 - 19.385 -S3 с период на прием 06.03.2023 - 19.05.2023 г.

 

 1. Заповед № 10/ 22.05.2023 г. на председателя на УС на МИГ за сформиране на КППП.

 2. Решения на КППП.

 3. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.

 

Процедура № BG06RDNP001 - 19.300 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - прием 2020 г.

 1. Заповед за избор на КППП.

 2. Заповед за допълнение на КППП с наблюдатели.

 3. Решения на КППП.

 4. Решение на УС за одобрение на Оценителния доклад.

 5. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.

 

Процедура № BG06RDNP001 - 19.240 по подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" - втори прием

 1. Заповед избор КППП по м. 7.5 - втори прием

 2. Решения на КППП по м. 7.5 - втори прием

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 7.5 - втори прием

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 7.5 - втори прием

 

Процедура № BG06RDNP001 - 19.196 по подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" - първи прием

 1. Заповед избор КППП по м. 8.6 

 2. Решения на КППП по м. 8.6

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 8.6 

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 8.6

 

Процедура № BG06RDNP001 - 19.067 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - втори прием

 1. Заповед избор КППП по м. 6.4

 2. Решения на КППП по м. 6.4

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 6.4

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 6.4

Резултати от преразглеждане на Процедура № BG06RDNP001 - 19.067-S2 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

  1. Заповед за избор на КППП за преразглеждане на процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001 - 19.067-S2

  2. Списък на проектните предложения по м. 6.4 (втори прием), отпаднали на АСД

  3. Решения на КППП след преразглеждане на процедура BG06RDNP001-19.067-S2

  4. Решение на УС на МИГ за одобрение на Оценителния доклад на КППП след преразглеждане на процедура BG06RDNP001-19.067-S2

  5. Актуализиран списък след преразглеждане на предложените за финансиране проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.067-S2

  6. Списък на отхвърлените проектни предложения след преразглеждане на процедура BG06RDNP001-19.067-S2

Процедура № BG06RDNP001 - 19.240 по подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" - първи прием

 1. Заповед избор КППП по м. 7.5

 2. Решения на КППП по м. 7.5

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 7.5

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 7.5

Процедура № BG06RDNP001 - 19.060 по подмярка 19.2 - 05 "Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа" - първи прием

 1. Заповед избор КППП по м. 19.2-05

 2. Решения на КППП по м. 19.2-05 

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 19.2-05 

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 19.2-05

Процедура № BG06RDNP001 - 19.030 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - втори прием

 1. Заповед избор КППП по м. 7.2 - втори прием

 2. Решения на КППП по м. 7.2 - втори прием

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 7.2 - втори прием

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 7.2 - втори прием

 5. Списък на оттеглените проектни предложения по м. 7.2-втори прием

Процедура № BG06RDNP001 - 19.067 по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" - първи прием

 1. Заповед избор КППП по м. 6.4

 2. Решения на КППП по м. 6.4

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 6.4

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 6.4

 5. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по м. 6.4

Процедура № BG06RDNP001 - 19.035 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" - втори прием

 1. Заповед избор КППП по м. 4.2 - втори прием

 2. Решения на КППП по м. 4.2 - втори прием

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 4.2 - втори прием

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 4.2 - втори прием

Резултати от преразглеждане на Процедура № BG06RDNP001 - 19.035-S2 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти"

 1. Заповед за избор на КППП за преразглеждане на процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001 - 19.035-S2

 2. Списък на проектните предложения по м. 4.2, отпаднали на АСД

 3. Решения на КППП по м. 4.2, след преразглеждане на проведен подбор.

 4. Решение на УС за одобрение на оценителен доклад по м. 4.2 , след преразлеждане на проведен подбор.

 5. Актуализиран списък на предложените за финансиране проектни предложения по 4.2-втори прием.

 6. Списък на отхвърлени проектни предложения по 4.2-втори прием-след преразглеждане.

Процедура № BG06RDNP001 - 19.047 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" - втори прием

 1. Заповед избор КППП по м. 4.1 - втори прием

 2. Решения на КППП по м. 4.1 - втори прием

 3. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 4.1 - втори прием

 4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 4.1 - втори прием

 5. Списък на резервните проектни предложения по 4.1-втори прием

Процедура № BG06RDNP001 - 19.047 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

 1. Заповед избор КППП

 2. Протокол №1 на КППП

 3. Протокол №2 на КППП - АСД

 4. Протокол №3 на КППП - ТФО

 5. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад

 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения

 7. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

 8. Списък оттеглени проектни предложения

Резултати от преразглеждане на Процедура № BG06RDNP001 - 19.047-S1 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

  1. Заповед за избор на КППП за преразглеждане на процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001 - 19.047-S1 по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

  2. Актуализиран Списък на проектните предложения по м. 4.1, отпаднали на АСД

  3. Решения на КППП по м. 4.1, след преразглеждане на проведенен подбор

  4. Решение на УС за одобрение на оценителен доклад по м. 4.1, след преразглеждане на проведен подбор

  5. Актуализиран Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 4.1

  6. Актуализиран Списък на проектните предложения по м. 4.1,отхвърлени

  7. Списък на резервните проектни предложения по 4.1-първи прием

  8. Списък на оттеглените проектни предложения по 4.1

Процедура № BG06RDNP001 - 19.030 по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

 1. Заповед КППП

 2. Протокол №1 АСД

 3. Протокол №2 АСД

 4. Протокол №3 ТФО

 5. Решение № 103 на УС за одобрение на Оценителен доклад.

 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения.

 7. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.

 8. Списък на оттеглените проектни предложения.

Процедура № BG06RDNP001 - 19.035 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти

 1. Заповед КППП

 2. Протокол №1 АСД

 3. Протокол №2 АСД

 4. Протокол №3 ТФО

 5. Решение № 119 на УС за одобрение на Оценителен доклад

 6. Списък на предложените за финансиране проектни предложения

1. Заповед за преразглеждане на процедура за подбор с код в ИСУН BG06RDNP001 - 19.035 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти".

2. Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, след преразглеждане на проведен подбор

3. Решения на КППП по м. 4.2, след преразглеждане на проведен подбор

4. Решение УС за одобрение на Оценителен доклад по м. 4.2, след преразглеждане на проведен подбор след преразглеждане на проведен подбор

5. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по м. 4.2, след преразглеждане на проведен подборслед преразглеждане на проведен подбор

6. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по м. 4.2, след преразглеждане на проведен подбор след преразглеждане на проведен подбор